Yhtiöjärjestys

ASUNTO OY HELSINGIN VUORIKATU 8 YHTIÖJÄRJESTYS 


1 § TOIMINIMI 

Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Helsingin Vuorikatu 8 ja kotipaikka on Helsinki. 


2 § TOIMIALA 

Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin korttelissa n:o 200 olevaa tonttia n:o 4 sekä sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksissa sijaitsevaa huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksista tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä. 


3 § OSAKEPÄÄOMA 

Yhtiön osakepääoma on yhdeksäntuhattakahdeksansataa (9.800) euroa. Yhtiöllä on 98 osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Osakekirjat painetaan turvapainossa. 


4 § HUONEISTOSELITELMÄ 


Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja yhtiön rakennuksessa seuraavasti: 

OSAKK.  HUON.  PORRAS  KERROS  HUON-    JYVITETTY 

NRO        NRO                       LKM          NEITA     PINTA-ALA 

1-3           27            C              I               4H+K       111,5 

4-9           14            A               III           4H+K        128,5 

10            28            C             pohjak.  Varasto        13 

11-16      19            A              IV            4H+K          31 

17            20            A              IV            1H               16,5 

18-19         8            A              II             3H+K           94,5 

20               1            A              I              1H+avok.     22,5 

21-22         2            A               I              1H+avok.     64,5 

23-25         2b          A               I              2H+K            61 

26               3            A               I              1H+avok.     39,5 

27               16          A               IV           1H                 24,5 

28-31          17         A               IV            3H+K        118,5 

32                30         A             pohjak.    2H                 59,5 

33-34          13          A              III            2H                 39 

35                 11         A              III            1H                 24,5 

36-39            12        A              III            4H+K         117 

40                 22a       B              I             1H+K            37 

41-42           22b       B              I             2H+avok.     61,5 

43                 22c       B              I             1H                 23 

44-48            23         B              II            5H+K          146 

49                 24a        B              II            1H+K            36,5 

50-51           24b        B              II            2H+avok.      63 

52                24c         B              II            1H                  23 

53-57,          25           B             III/IV      7H+K            226 

93-94 

58                26a         B              III           1H+K             35 

59-60,          26b         B             III/IV       4H+K          158 

95-96 

61                26c         B              III             1H                23 

62-66            9           A               II             4H+K         127 

67                10           A              II              1H                17 

68-69           18          A              IV             2H                40 

70                  6           A              II              1H+avok.     24,5 

71-73            7           A              II              2H+K            65,5 

74-77            4           A              I               3H+K            76,5 

78-80            5           A              I               2H+K            65,5 

81                 15          A              III            1H                  17 

82                 21          A           pohjak.      1H                 22,5 

83-84           31-32    A            pohjak.     2H                  59 

85-86           33-34    A            pohjak.     2H                 51,5 

87-89           35          A              V             4H+K          108,5 

90-92           36          A              V             4H+K            95 

97-98           29          F            pohjak.     2H+avok.     56,5 

                                                                    +  piha-alue 


Osakkeet 97-98 oikeuttavat hallitsemaan yhtiöjärjestyksen karttaliitteeseen huoneistoon F29 liittyvää ja merkittyä piha-aluetta.

Yhteensä neliöitä on 2.723,5.

 Huoneistojen 1-27, 29 ja 35-36 käyttötarkoitus on asunto (2.540,50 m2). Huoneistojen 30-34 käyttötarkoitus on liikehuoneisto (170 m2). Huoneiston C28 käyttötarkoitus on varasto (13 m2). 

Huoneistojen pinta-alat on tarkistusmitattu vuosina 2010, 2012 ja 2013. 

Lisäksi yhtiön välittömään hallintaan jäävät: 

- Jätehuone, keskipiha  15,0 m2 

- Ulkoiluvälinevarasto  20,0 m2 

- Lämmönjakohuone + B-talon sähköhuone  25,5 m2 

- Sähköpäähuone A-talo  7,0 m2 

- Verkkokellarikomerot, A- ja B-talon kellarit  155,0 m2 

YHTEENSÄ  222,5 m2 


5 § YHTIÖVASTIKE 

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suorittaman vastikkeen suuruuden käyttäen perusteena edellä 4 §:ssä mainittuja huoneistojen jyvitettyjä pinta-aloja, kuitenkin sillä poikkeuksella, että huoneiston C28 hoito- sekä pääomavastike maksetaan 0,5-kertaisena. 

Vastike jaetaan hoito- ja pääomavastikkeeseen sekä vesimaksuun ja tiettyjen huoneistojen osalta sähkövastikkeeseen. 

Osakkeenomistajien on suoritettava hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle sellainen hoitovastike, että se riittää yhtiön kaikkien muiden kuin 6 §:n mukaisten pitkävaikutteisten menojen kattamiseen ja kylmän sekä lämpimän veden aiheuttamien menojen kattamiseen. 6 §:ssä mainittujen kustannusten kattamiseksi peritään pääomavastiketta. 

Vedestä suoritetaan eri korvaus, jonka perusteena on huoneistoissa asuvien tai työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja sen jälkeen, kun kaikkiin huoneistoihin on asennettu vesimittarit, on perusteena huoneistoon asennetun vesimittarin mittaustulos. Kaikista huoneistoista peritään kuukausittain vähintään yhden hengen vesimaksu. Vesimaksulla katetaan sekä kylmän että lämpimän veden kulutus.

 

6 § PÄÄOMAVASTIKE (osakkeenomistajan oikeus maksaa osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista) 

Osakkeenomistajalla on oikeus maksaa osakkeitaan rasittava osuus yhtiön pitkäaikaisesta lainasta, joka on otettu kiinteistön tai rakennuksen hankintaa sekä rakentamista, peruskorjausta tai uudistusta varten. Lainaosuuden maksuperuste määräytyy 5 §:n yhtiövastikkeen määräytymisperusteen mukaan. 

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua yhtiön hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä yhdellä kertaa vastaanotettavan lainaosuussuorituksen suuruuden. 

Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu. 

Lainaosuussuoritukset on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja kulut sekä mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomanlisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö lainoja lyhentäessään joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno. 

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä kappaleessa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan pääomavastike siten, että siihen vastikkeen lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot. 


7 § KÄYTTÖKORVAUKSET 

Osakkeenomistajan huoneisto voidaan ottaa yhtiön hallintaan asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa tarkoitetulla tavalla, jos käyttökorvausten maksun on laiminlyönyt osakkeenomistaja tai sellainen huoneiston vuokralainen tai muu käyttäjä, jonka toimiin perustuviin käyttökorvauksiin osakkeenomistaja on sitoutunut. Tällaiseen maksamattomaan käyttökorvaukseen sovelletaan lisäksi huoneistoon oikeuttavien osakkeiden uuden omistajan vastuuta koskevia asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n säännöksiä. Hallitus vahvistaa käyttökorvausmaksut. 


8 § HALLITUS 

Yhtiön asioista, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, päättää hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) viiteen (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 


9 § HALLITUKSEN TOIMINTA 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. 

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai isännöitsijä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee muissa asioissa puheenjohtajan mielipide ja puheenjohtajan vaaleissa arpa. 

Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka kokouksen puheenjohtajan ja yhden hallituksen siihen valitseman jäsenen tai isännöitsijän allekirjoitettava.  


10 § ISÄNNÖITSIJÄ 

Yhtiön isännöitsijän valitsee hallitus. Isännöitsijän velvollisuutena on hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa ja huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta. Isännöitsijä ei saa toimia hallituksen puheenjohtajana. Isännöitsijälle suoritettavan palkkion määrää yhtiön hallitus. 


11 § TOIMINIMEN KIRJOITUS 

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai isännöitsijä yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. 


12 § TILINTARKASTAJAT 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. 

Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.  

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajien tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 


13 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS 

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1. - 31.12.). Tilinpäätöksen edelliseltä tilikaudelta tulee olla valmiina neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jolloin yhtiön tilinpäätösasiakirjat on viimeistään toimitettava tilintarkastajalle. 

Tilintarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilinpäätöstä käsittelevää varsinaista yhtiökokousta. 


14 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  


15 § YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun yhtiökokous tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.  


16 § KOKOUSKUTSU 

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan sähköpostin kautta kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tai osakkeenomistajan niin halutessa kirjallisesti hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen. 

Kokouskutsut tulee toimittaa aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. 


17 § VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ASIAT 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: 

esitettävä: 

1) tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus; 

2) hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin; sekä 

3) hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat; 

päätettävä:  

4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; 

5) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 

6) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle; 

7) talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä; 

8) hallituksen jäsenten määrästä; 

9) hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiosta; 

valittava:  

10) hallituksen jäsenet; 

11) tilintarkastaja sekä tarvittaessa varatilintarkastaja. 

käsiteltävä: 

12) muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat. 

Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa käsiteltäväksi haluamat asiat on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


18 § YHTIÖKOKOUSMENETTELY 

Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Poissaolevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää äänivaltaansa asiamiehen välityksellä. Kukaan ei saa kuitenkaan äänestää enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 

Jollei kyse ole yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai laissa ole toisin määrätty, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Vaaleissa katsotaan kuitenkin valituksi ne, jotka saavat eniten ääniä. Yhtiökokous voi kuitenkin ennen vaalia päättää, että valituksi tulee vain se, joka saa yli puolet annetuista äänistä. Äänten jakautuessa tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. 

Muilta osin taloyhtiön hallinnossa noudatetaan asunto-osakeyhtiölakia. 


19 § KUNNOSSAPITOVASTUU Riippumatta asunto-osakeyhtiölain sisällöstä, noudatetaan asuntoosakeyhtiössä alla olevia sääntöjä ja määräyksiä korjaus- ja kunnossapitovastuuseen liittyen. 


ILMALÄMPÖPUMPUN KUNNOSSAPITOVASTUU 

Osakkeenomistaja vastaa osakkeenomistajan toimesta huoneistoon ja sen ulkopuolelle asennetusta ilmalämpöpumpusta sekä kaikista sen osista ja niiden kunnossapidosta. Osakkeenomistaja vastaa lisäksi kaikista ilmalämpöpumpusta tai sen asentamisesta yhtiölle aiheutuneista lisäkustannuksista sekä näiden yhtiön rakennukselle tai huoneistoille aiheuttamista vioista, niiden korjaamisesta ja korjaamisen kustannuksista. Osakkeenomistaja vastaa lisäksi ilmalämpöpumpun yhtiölle aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumpun purun ja ennalleen saattamisen aiheuttamista kustannuksista yhtiön suorittaman kunnossapitotoimen yhteydessä. Tässä mainittu vastuu kunnossapidosta käsittää vastuun ilmalämpöpumpun huollosta, hoidosta, korjaamisesta, perusparannuksesta ja uudistamisesta sekä mainittujen toimenpiteiden kustannuksista. Tämän määräyksen tarkoituksena on, ettei yhtiölle aiheudu mitään kustannuksia osakkaan asentamasta ilmalämpöpumpusta. Osakkeenomistajan vastuu on edellä mainittu, vaikka ilmalämpöpumppu on asennettu huoneiston aikaisemman osakkeenomistajan toimesta. 


TAKKOJEN JA HORMIEN KUNNOSSAPITOVASTUU 

Yhtiö vastaa perusjärjestelmänä toimivan ilmanvaihdon kunnossapidosta. Yhtiö on aiemmin kuitenkin luopunut takkojen/tulisijojen käytöstä lämmitystarkoitukseen yhtiön hankittua keskuslämmitysjärjestelmän eikä yhtiö vastaa enää vanhojen savuhormien kunnossapidosta. Mikäli osakkeenomistaja on ottanut tai haluaa ottaa käyttöönsä tällaisen huoneistossa olevan takan/tulisijan, vastaa osakkeenomistaja takan/tulisijan sekä savuhormien kunnossapitovastuusta, korjauksista, huollosta ja nuohouksesta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeenomistajan vastuu on edellä mainittu, vaikka takka/tulisija on otettu käyttöön huoneiston aikaisemman osakkeenomistajan toimesta. 


OSAKKEENOMISTAJAN JÄLKIKÄTEEN RAKENNUTTAMAN PARVEKKEEN KUNNOSSAPITOVASTUU 

Osakkeenomistajan jälkikäteen rakennuttaman parvekkeen kunnossapidosta vastaa osakkeenomistaja. Osakkeenomistaja vastaa lisäksi kaikista jälkikäteen rakennetun parvekkeen yhtiölle aiheutuneista 

lisäkustannuksista sekä näiden yhtiön rakennukselle tai huoneistoille aiheuttamista vioista, niiden korjaamisesta ja korjaamisen kustannuksista. Osakkeenomistaja vastaa lisäksi jälkikäteen rakennetun parvekkeen yhtiölle aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista, kuten esimerkiksi mahdollisesta purusta ja ennalleen saattamisen aiheuttamista kustannuksista yhtiön suorittaman kunnossapitotoimen yhteydessä. Tässä mainittu vastuu kunnossapidosta käsittää vastuun kohteen huollosta, hoidosta, korjaamisesta, perusparannuksesta ja uudistamisesta sekä mainittujen toimenpiteiden kustannuksista. Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö huolehtia parvekkeen asianmukaisesta kunnossapidosta, on yhtiöllä oikeus suorittaa tarpeellinen korjaustoimenpide osakkeenomistajan kustannuksella.  Osakkeenomistajan vastuu on edellä mainittu, vaikka parveke on rakennettu huoneiston aikaisemman osakkeenomistajan toimesta.  


PARVEKKEIDEN JA TERASSIEN TALVIKUNNOSSAPITOVASTUU 

Huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja on velvollinen huolehtimaan huoneistoon kuuluvien parvekkeiden ja terassien kaikesta hoidosta ja talvikunnossapidosta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Talvikunnossapito sisältää muun ohessa lumen ja jään poistamisen parvekkeelta ja terassilta. Osakkeenomistajat ovat vastuussa velvoitteen laiminlyönnin mahdollisesti aiheuttamista vahingoista sekä muista kustannuksista. 


HUONEISTON F 29 PIHA-ALUEEN KUNNOSSAPITOVASTUU 

Osakkeiden 97-98 omistaja on velvollinen ja vastuussa yhtiöjärjestyksen karttaliitteeseen merkityn huoneistoon F29 liittyvän piha-alueen kaikesta huollosta, hoidosta ja talvikunnossapidosta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. 

Yhtiöjärjestykseen liittyy erillinen karttajäljennös. 


HUONEISTOJEN A2, A2b ja B22a,b,c ja B24a,b,c ja B26a,b,c  ETEISAULOJEN KUNNOSSAPITO- JA HUOLTOVASTUU

Huoneistot A2, A2b ja B22a,b,c ja B24a,b,c ja B26a,b,c ovat vastuussa yhteisten jälkikäteen tehtyjen eteisaulojen huollosta ja kunnossapidosta. Huolto käsittää eteisaulojen siivouksen ja pienet korjaustoimenpiteet kuten esimerkiksi eteisaulassa sijaitsevien valaisimien lamppujen vaihdon sekä eteisaulan korjaustoimenpiteet. Mikäli yhtiö päättää omassa huoltosopimuksessaan järjestää myös tällaisen eteisaulan siivouksen tai huollon, tulee ko. huoneistojen osakkeenomistajan korvata yhtiölle tästä aiheutunut lisäkustannus. Eteisaulojen kunnossapitovastuusta ja huollosta aiheutuneet kustannukset jaetaan tasan ko. huoneistojen kesken. Osakkeenomistajan vastuu on edellä mainittu, vaikka eteisaula on rakennettu huoneiston aikaisemman osakkeenomistajan toimesta.